Kirjallisuus

Innokkaimmat voivat tutustua myös maasto-opetus.fi -sivuston kirjallisuuslistaan.

Harrastaminen ja eliöiden luokittelu

Gosner, K. (toim.) (1978): A field guide to the Atlantic seashore from the Bay of Fundy to Cape Hatteras. Houghton Mifflin Company.

Hayward, P., Nelson-Smith, T. & Shields, C. (1996): Sea shore of Britain & Northern Europe. HarperCollins Publishers.

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. ja Uotila, P. (1998): Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Yliopistopaino, Helsinki.

Nappu, N. (2016): Lajitietokantaohjelman käyttäjälähtöinen suunnittelu biologian opetukseen. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/48935

Itämeri

Furman, E. (1996): Luontoretki Ahvenanmaalle. Kirjapaino Mynäprint Ky, Mynämäki. 95 s.

Hario, M., Rautavaara, A. & Selin, T. (1991): Veneilijän luonto-opas. Kirjayhtymä, Rauma. 160 s.

Svenska Sportdykarförbundet (1991): Marinbiologi-ledarutbildning.

Vuorinen, I. (1994): Itämeren ympäristön tila. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A:23. Painosalama Oy.

Itämeren ympäristöongelmat

Furman, E. (1992): Saariston luonto. Otava, Keuruu. 140 s.

Furman, E. (1996): Luontoretki Ahvenanmaalle. Kirjapaino Mynäprint Ky, Mynämäki. 95 s.

Furman, E., Salemaa, H. & Välipakka, P. (1998): Itämeri: ympäristö ja ekologia.

Hario, M., Rautavaara, A. & Selin, T. (1991): Veneilijän luonto-opas. Kirjayhtymä, Rauma. 160 s.

Itämeren tila (1997). Käännös HELCOM:n alkuperäisjulkaisusta “The State of the Baltic Sea Marine Environment”. Ympäristöministeriö. 34 s.

Suomen meriympäristön tila 2018 (2018): Samuli Korpinen ym. (toimituskunta). SYKE. 237 s.

Tyystjärvi-Muuronen, K. (toim.) (1985): Vesiopas- vedet ja vesiluonto. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy, Helsinki. 136 s.

Voipio, A. & Leinonen, M. (toim.) (1984): Itämeri. Kirjayhtymä, Rauma. 179 s.

Vuorinen, I. (1994): Itämeren ympäristön tila. Turun yliopiston Täydennyskoulutus-keskuksen julkaisuja A:23. Painosalama Oy. 134 s.

Zoologisk Revy-Djur och växter i Östersjön (1972): Svenska Faunistiska Sällskapet. Märstatryck AB 1973.

Itämeren ekologia

Furman, E. (1996): Luontoretki Ahvenanmaalle. Kirjapaino Mynäprint Ky, Mynämäki. 95 s.

Hario, M., Rautavaara, A. & Selin, T. (1991): Veneilijän luonto-opas. Kirjayhtymä, Rauma. 160 s.

Mäkinen, A., Ojala, A. & Huhtinen, S. (1994): Itiökasvisystematiikan kurssi: levät, sammalet, sanikkaiset. Turun yliopisto, Biologian laitos.

Svenska Sportdykarförbundet (1991): Marinbiologi-ledarutbildning.

Vuorinen, I (1994): Itämeren ympäristön tila. Turun yliopiston Täydennyskoulutus-keskuksen julkaisuja A:23. Painosalama Oy

Itämeren eläimet

Curry-Lindahl, K. (1985). Våra fiskar – Havs- och sötvattensfiskar i Norden och övriga Europa. Nordstedts.

Forsman, B. (1961): En smula marinzoologi. Fältbiologen 14(2): 5-8.

Forsman, B. (1969): Anteckningar om evertebrater i Östersjön. Fauna och Flora 64(4): 177-180.

Furman, E. (1992): Saariston luonto. Otava.

Halkka, A. Ym. (1994): Kotimaan Luonto-opas. WSOY.

Hario, M., Rautavaara, A. & Selin, T. (1991): Veneilijän luonto-opas. Kirjayhtymä, Rauma. 160 s.

Hartmann-Schröder, G. (1971): Annelida, Borstenwürmer, Polychaeta. Die Tierwelt Deutschlands 58. Jena.

Hayward, P., Nelson-Smith, T. & Shields, C. (1996): Sea Shore of Britain & Northern Europe. Collins pocket guides. HarperCollins Publishers, Lontoo. 352 s.

Hickman, C. P. & Roberts, L. S. (1995): Animal diversity. WCB/McGraw-Hill.

Hubendick, B. (1949): Våra snäckor. Snäckor i sött och bräckt vatten. Bonniers, Stockholm.

Hutri, K. & Mattila, T. (1989): Kotilo- ja simpukkaharrastajan opas. Tammi.

Kokko, U. (1997): Kalakirja, suomalaisia kaloja ja akvaariokaloja lisänä matelijat ja sammakkoeläimet. Weilin & Göös.

Koli, L. (1996): Otavan kalakirja. Otava.

Koli, L. (1994): Suomen kalaopas. WSOY.

Koli, L. (1990): Suomen kalat. WSOY.

Koli, L. (1983): Retkeilijän kalaopas – kalat, sammakkoeläimet ja matelijat. P A Nordstedts & Söners förlag.

Kramp, P.L. (1935): Polypdyr i Danmark. Fauna 41. Ferskvandspolyper og gopler. G.C.E. Gads Forlag, Köpenhamn. 208 s.

Lehtonen, H. & Nyberg K. (2016): Suomessa tavattujen kalojen lajinmääritysopas. Opetusmoniste, Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos, Akvaattiset tieteet / kala- ja kalastusbiologia.

Levinton, J. S. (1995): Marine biology, function, biodiversity, ecology. Oxford University Press.

Luther, A. & Karling, T. (1960-1963): Die Turbellarien Ostfennoskandiens. I-V. Fauna Fennica 7, 11, 12, 16 & 17.

Mandahl-Barth, G. (1970): Vad jag finner i sjö och å. Almqvist och Wiksell, Stockholm. 4. painos.

Numers von, M. & Wikgren, M. (1990): Djurmorfologi, -anatomi och systematik. Kurssimoniste Åbo Akademi.

Remane, A. & Schlieper, C. (1958): Die Biologie des Brackwassers. Die Binnengewässer 22, Stuttgart.

Sandhall, Å. (1991): Småkryp. Bonniers.

Sars, G.O.(1918): An account of the Crustacea of Norway VI. Copepoda cyclopoida. 225 s. Bergen.

Stresemann, E. (1967): Exkursionsfauna von Deutshland. Wirbellose I. Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin.

Suomen eläimet 5 (1986): Weilin+Göös. 4. painos. 343 s.

Suomen luonto-Selkärangattomat eläimet (1998): Weilin+Göös. 294 s.

Särkkä, J. (1976): Suomen makroskooppiset vesiselkärangattomat (paitsi punkit ja hyönteiset). 2. painos. Jyväskylän yliopiston biologian laitos.

Terofal, F. (1981): Fiskar, de vanligaste söt- och saltvattenfiskarna illustrerade i färg. ICA bokförlag.

Teräs, I. (toim.) (1995): Eläinten tuntemus. 4. painos. Helsingin yliopisto, ekologian ja systematiikan laitos.

Teräs, I. & Utrio, P. (1988): Selkärangattomien rakenne. Kurssiopas. 4. painos. Helsingin yliopisto, eläintieteen laitos.

Tyystjärvi-Muuronen, K. (toim.) (1985): Vesiopas- vedet ja vesiluonto. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy, Helsinki. 136 s.

Wahrberg, R. (1930): Sveriges marina och lacustra isopoder. Göteborgs Vetenskapliga Samhället. Handl. 5, Ser. B, 1(9): 1-76.

Zoologisk Revy-Djur och växter i Östersjön 1(4) (1972): Svenska Faunistiska Sällskapet. Märstatryck AB 1973.

Itämeren levät ja vesikasvit

Campbell, A.C. (1984): The Country life guide to the seashore and shallow seas of Britain and Europe. Coutry Life Books, The Hamlyn Publishing Group Limited, Feltham, Middlesex, Englanti.

Gosner, K. (toim.) (1978): A field guide to the Atlantic seashore from the Bay of Fundy to Cape Hatteras. Houghton Mifflin Company, New York..

Hayward, P., Nelson-Smith, T. & Shields, C. (1996): Sea shore of Britain & northern Europe. HarperCollins Publishers, New York.

Hämet-Ahti, L., Suominen, J., Ulvinen, T. ja Uotila, P. (1998): Retkeilykasvio. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo. Yliopistopaino, Helsinki.

Moen, J. (toim.) (1993): Pohjolan kukat – Luonnonkasvit värikuvina. Otava.

Mäkinen, A., Ojala, A. & Huhtinen, S. (1993): Itiökasvisystematiikan kurssi: Levät, sammalet, sanikkaiset. Turun yliopisto, Biologian laitos. Kurssimoniste.

Opas, H. (toim.) (1996): Suomen luonto-Kasvit osat 1-3.  WSOY.

Rueness, J. (1998): Alger i farger – En felthåndbok om kystens makroalger. Almater Forlag, Oslo.

Lähteet

Kontula, T. & Raunio, A. (toim.) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja. Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristö 5/2018, Ympäristöministeriö.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4816-3

Kontula, T. & Raunio, A. (toim.) Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja. Osa 2: Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 5/2018, Ympäristöministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4819-4